coronavirus aerosol Het coronavirus wordt verspreid door het aanraken van besmette oppervlakken en inademen van druppels én aerosolen die het virus bevatten. Aerosolen zijn minuscule waterdruppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht zweven en zich kunnen verspreiden over een ruimte. Grootschalige virusverspreiding vindt veelal plaats in slecht geventileerde ruimten. Gebruik een CO2 meter om bewust te ventileren!


Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering aan per project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. De benodigde investering per schoolgebouw bedraagt gemiddeld 250.000 euro. Een school krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. De resterende 70% moet betaald worden door het schoolbestuur en/of de gemeente. In de praktijk blijken deze instanties over onvoldoende financiële middelen te beschikken, waardoor de regeling meer voor de bühne lijkt dan dat het ventilatieprobleem daadwerkelijk opgelost zal worden.

PRIMAIR ONDERWIJS / BASISSCHOLEN

Onderzoekers van de GGD en TNO hebben aangetoond dat het binnenklimaat in circa 80% van de basisscholen ernstig tekort schiet. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% doet afnemen en de leerprestaties tot 23% doet verbeteren! (zie artikel 'Prestatie-eisen ventilatie in klaslokalen')

In April 2017 heeft er een artikel gestaan in PO Management: 'Binnenklimaat in oude scholen zeer slecht' met dezelfde strekking!

Het ministerie van OCW heeft tussen 2009-2011 een 'Frisse Scholen' subsidie van 165 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Het 'Frisse Scholen' project had tot doel om scholen in het primair onderwijs (circa 100 miljoen) en voortgezet onderwijs (ruim 50 miljoen) te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren. De subsidie is gebruikt om een fractie van het totaal aantal scholen te voorzien van dure mechanische ventilatie, veelal voorzien van warmteterugwinning. De kosten liepen op tot €12.000 per klaslokaal. De installatiebranche heeft hier sterk van geprofiteerd. Nu blijkt dat geen rekening is gehouden met de hoge exploitatiekosten. De systemen vereisen periodiek onderhoud, zoals het regelmatig vervangen van de luchtfilters, maar daar is geen geld voor. Het gevolg is dat de systemen na enige tijd niet meer goed functioneren en geluidsoverlast veroorzaken.

De GGD heeft tussen 2008 en 2013 in het kader van de 'ééndagsmethode' ruim 4.500 basisscholen bezocht om het binnenklimaat te beoordelen en advies te geven. Dit waren allemaal scholen die zijn aangewezen op natuurlijke ventilatie. Een uitkomst van het onderzoek was dat in 53% van de lokalen voldoende ventilatiemogelijkheden zijn om de CO2-concentratie onder de 1.000 ppm te houden. Deze scholen is geadviseerd om in elk lokaal een CO2-meter te plaatsen om bewust te zijn van de luchtkwaliteit en bewust te gaan ventileren door middel van het openen van ramen en deuren. Meten=Weten!

De CO2-concentratie is een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht in ruimten waar mensen verblijven. Volgens de Gezondheidsraad mag de concentratie CO2 niet boven 1.200 ppm (hygiënische grenswaarde) uitkomen.
klaslokaal

In Mei 2016 heeft het RIVM (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) in samenwerking met de GGD een richtlijn gepubliceerd met de titel 'Binnen- en buitenmilieu voor basisscholen'. In deze richtijn worden normen beschreven met betrekking tot het ventileren en luchten van de verblijfruimten van de kinderen. Zo wordt geadviseerd om in iedere verblijfsruimte een CO2-meter te plaatsen, zodat permanent het CO2-gehalte gemonitord kan worden.

RIVM-GGD

Sinds 1 april 2017 moeten bestaande- en nieuwbouw scholen voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie conform het Bouwbesluit 2012. In aanvulling op de ventilatievoorschriften voor scholen is een aanvullende verplichting in het Bouwbesluit opgenomen voor de aanwezigheid van een kooldioxidemeter (CO2 meter) in verblijfsruimten van scholen voor het primair onderwijs. Er staat een strafbeschikking van €500 op het niet hebben van CO2 meters in basisscholen.VOORTGEZET ONDERWIJS

Afgelopen jaren heeft de overheid veel aandacht én geld besteed aan het verbeteren van het binnenmilieu in het Primair Onderwijs, terwijl uit onderzoek van de GGD Groningen blijkt dat de kwaliteit van de lucht in het Voortgezet Onderwijs nog slechter is dan in het Primair Onderwijs! Alle scholen in de gemeente Groningen werden onderzocht en het bleek dat 97 procent van de lokalen in het VO een onacceptabel CO2-gehalte heeft. In het basisonderwijs gaat het om 86 procent van de lokalen. Het is moeilijk om te begrijpen waarom het Bouwbesluit zich enkel richt op de luchtkwalliteit in het primair onderwijs (basisscholen) en het gebruik van CO2 meters aldaar.

De VO-raad heeft in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet. De handreiking bevat daarnaast adviezen en tips voor het gebruik van een ventilatiesysteem, die van belang zijn voor de gebruikers van de ruimten zoals docenten en leerlingen.


BOUWBESLUIT

Bij natuurlijke ventilatie kan een CO2-meter in het lokaal worden gezet. Als deze een aanzienlijke tijd boven de 1200 PPM komt, is dat een indicatie dat de ventilatiehoeveelheid tekortschiet. De windsnelheid, windrichting en temperatuur hebben bij natuurlijke ventilatie invloed op de hoeveelheid ventilatie, dus hierin zitten variaties afhankelijk van de buitencondities. Een enkele meting boven de 1200 PPM CO2 is nog geen bewijs dat het gebouw niet aan het Bouwbesluit 2012 voldoet. Ook is een overschrijding van deze 1200 ppm geen reden tot onrust. Ook bij de ventilatie volgens het Bouwbesluit 2012 is er een risico op besmetting en zelfs bij een halvering van de ventilatiestroom leidt dat tot minder dan een verdubbeling van de blootstelling aan virusdeeltjes of verontreiniging.

bouwbesluit co2 meter

CO2 meter fai3 Aranet

tsense

co2meterwebshop

Aranet4 PRO

Aranet4 PRO is dé oplossing voor realtime én 24/7 online inzicht
in de binnenluchtkwaliteit (CO2/temperatuur/luchtvochtigheid)

U kunt de meetgegevens meer dan 12 maanden opslaan. Dit is een vereiste om aanspraak te kunnen maken op de 'Corona' subsidie van de Overheid bij de aanschaf van CO2 meters voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

aranet4 pro


DIVERSE PUBLICATIES OVER HET (SLECHTE) BINNENKLIMAAT OP SCHOLEN

 1. Staatscourant: 'Subsidie voor verbetering van het binnenklimaat in scholen'

 2. Bouwbesluit: 'Zin en onzin over ventilatie scholen'

 3. PO & VO raad: Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’

 4. 'Goed ventileren, goed uitgelegd' (Fahmi Yigit)

 5. FD: 'Ministerie trekt €360 mln uit voor ventilatie op scholen'

 6. REHVA: 'Special guidance for schools' (bba binnenmilieu: Atze Boerstra, Froukje van Dijken)

 7. 'Advies mbt het gebruik van een CO2-meter om de verspreiding van het coronavirus in schoolgebouwen te verminderen'

 8. Arbocatalogus PO: 'Werken met gezond verstand; meten van CO2'

 9. Dossier veilig onderwijs en kinderen: Een voorstel voor een Protocol Veilige Scholen

 10. Landelijk Centrum hygiëne en veiligheid: 'Binnen- en buitenmilieu voor basisscholen'

 11. GGD: 5 jaar Frisse Scholen Toets - 'Lessons Learned'

 12. RIVM: 'Binnenmilieu in scholen en kindercentra'

 13. NPO radio: 'Hoofdpijnscholen in Nederland'

 14. PO Management: 'Binnenklimaat in oude scholen zeer slecht'

 15. GGD: Bewustwordingsproject ‘Binnenmilieu Basisscholen 2008-2013'

 16. GGD: Evaluatie aanvullende activiteiten bewustwordingsproject 'Binnenmilieu basisscholen'

 17. Gezondeschool.nl: Checklist Kwaliteit Binnenmilieu

 18. CO2-meter in elke klas van de VKO-middenschool

 19. RIVM: 'Checklist binnenmilieu' voor 'Gezonde Scholen'

 20. RVO: 'Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned'

 21. RVO: 'Er gaat veel mis bij de aanleg van gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen. Hoe kan het beter?'

 22. Gezondheidsraad: 'Binnenluchtkwaliteit in basisscholen en de waarde van CO2 als indicator van de luchtkwaliteit'

 23. Gezondheidsraad: Samenvatting: 'CO2 is een goede indicator voor de luchtverversing en luchtkwaliteit in klaslokalen'

 24. Caubergh-Huygen: 'Onderzoek prestatie-eisen ventilatie in scholen'

 25. Caubergh-Huygen: Samenvatting 'Onderzoek prestatie-eisen ventilatie in scholen'

 26. Helpdesk Bouwbesluit: Kooldioxidemeter in nieuwe basisschool

 27. SP wil in ieder klaslokaal een CO2-meter

 28. CDA wil opheldering over luchtkwaliteit scholen

 29. UNETO-VNI: 'CO2-metingen op scholen hard nodig'

 30. UNETO-VNI: 'Luchtkwaliteit in klaslokalen vooral 's winters dramatisch slecht'

 31. Telegraaf: 'Miljarden nodig voor verloederde scholen'

 32. TVVL Magazine: 'Garanderen luchtkwaliteit in schoolgebouwen'

 33. Trouw: 'Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen'

 34. RIVM / Gezondeschool.nl: 'Werken aan binnenmilieu in klaslokalen'

 35. NAMG / 'Terugblik op vier jaar nationale aanpak mileu en gezondheid'

 36. Hart van Nederland: 'Luchtkwaliteit in klaslokalen moet omhoog'

 37. Is een gezond binnenmilieu een (te) kostbare zaak?

 38. FMM: 'Duizenden schoolgebouwen verouderd

 39. GGD: 'Richtlijn ventilatie scholen'

 40. Telegraaf: 'Aanpak benauwde klaslokalen faalt / Verslechtering ondanks maatregelen'

 41. EénVandaag: 'Dagelijks 20.000 leerlingen ziek door slechte lucht'

 42. Weekblad Facilitair: 'Scholen ziek van binnenklimaat'

 43. Telegraaf: 'PO Raad: Wet aanpassen voor schonere klaslokalen'

 44. AVS: 'Geld mag geen belemmering zijn om het binnenklimaat te verbeteren'

 45. Gezondheidraad: Binnenluchtkwaliteit in basisscholen en de waarde van kooldioxide als indicator voor luchtkwaliteit

 46. GGD: 'Er bestaan veel onjuiste verhalen over frisse lucht'

 47. GGD: 'Uit onderzoeken blijkt dat ventilatie in VO nog slechter is dan in PO'

 48. Grontmij: Nieuw Bouwbesluit gaat voorbij aan gezond binnenmilieu

 49. Grontmij: Technisch Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

 50. SenterNovem: 'Wat u wilt weten over Frisse Scholen'

 51. VROM: 'Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht'

 52. SenterNovem: 'Een nieuwe frisse school; leer van andermans ervaringen'

 53. TVVL Magazine: 'Installatiegeluid in frisse scholen - Kan het iets stiller?'

 54. BBA Binnenmilieu: Impact van natuurlijke ventilatie op comfort, gezondheid en productiviteit

 55. TNO: Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool