Ventilatie is het vervangen van de lucht in een ruimte door verse lucht. Het is belangrijk dat binnenruimten waar langdurig meerdere personen verblijven goed geventileerd worden, om te voorkomen dat schadelijke stoffen (o.a. virussen) zich ophopen en verspreiden én ervoor te zorgen dat er voldoende verse/frisse lucht (inclusief noodzakelijke zuurstof) binnenkomt.

De overheid suggereert dat je (alle) ramen open moet zetten voor voldoende ventilatie. Als er een groot verschil is tussen de binnen- en buitentemperatuur hoeven ramen meestal niet helemaal open te staan vanwege de natuurlijke luchtstroming (convectie).

Een airco zorgt voor afkoeling van de lucht door deze langs een warmtewisselaar te leiden, die de warmte via een koudemiddel afvoert naar buiten. Om een airco optimaal te laten werken wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk lucht te verversen (=ventileren), omdat warme buitenlucht moet worden afgekoeld en dat kost extra energie. Door lucht te recirculeren kan bij langdurige blootstelling aan virusdragende aerosolen, besmetting optreden. Het RIVM/OMT ziet vooralsnog géén aanleiding om dit standpunt over te nemen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.

Een luchtreiniger met HEPA-filter, gecombineerd met UV-C licht, is in staat om de lucht schoon te maken, d.w.z. vrij van fijnstof, virussen en bacteriën. Maar door enkel de lucht te reinigen is er nog géén sprake van gezonde lucht. Gezonde lucht is niet alleen schoon, maar moet ook voldoende zuurstof én niet teveel CO2 bevatten. Daarom is het altijd noodzakelijk om de lucht te verversen. Met een CO2 meter kun je de luchtverversing monitoren en kun je bewust ventileren: voldoende maar niet meer dan noodzakelijk!


coronavirus aerosol Het coronavirus wordt verspreid door het aanraken van besmette oppervlakken en daarna met je vingers aan je mond, neus of ogen zitten; door grote druppels, als iemand in je gezicht niest én door aerosolen die je inademt. Aerosolen zijn minuscule waterdruppeltjes die door hoesten, niezen én praten in de lucht zweven en zich verspreiden over een ruimte. Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat grootschalige virusverspreiding veelal plaatsvindt in slecht geventileerde ruimten door inademing van aerosolen.

ventilatie - goed ventileren

Voldoende verse lucht is belangrijk voor optimale prestaties en het voorkomen van gezondheidsklachten!

'BESTE KOOP'
CO2 METER

CO2 meter

Met een CO2 meter kun je de luchtkwaliteit monitoren en bewuster ventileren met beschikbare ventilatievoorzieningen, zoals deuren, ramen en luchtroosters. Ook word je tijdig gewaarschuwd als een mechanisch ventilatiesysteem niet goed functioneert, bijv. als te weinig verse lucht wordt aangevoerd en teveel wordt gerecirculeerd.

Op onze website staan wij uitgebreid stil bij de veelal gebrekkige ventilatie in kinderdagverblijven, scholen, kantoren en woningen. Er zijn echter veel meer locaties waar de CO2 concentratie gemonitord zou moeten worden om de luchtverversing te monitoren, zoals zorgcentra, ziekenhuizen, sportaccommodaties, horeca, etc.

UNIEKE
CO2 METER

aranet
WERKT OP BATTERIJEN!
UITLEESBAAR VIA APP

Gezond binnenklimaat? Je weet het als je de luchtkwaliteit realtime monitort met een CO2 meter!


De CO2-concentratie is een goede indicator voor de luchtverversing én luchtkwaltiteit.

In ruimten waar langdurig mensen verblijven en onvoldoende wordt geventileerd wordt de luchtkwaliteit slechter doordat ongewenste stoffen (o.a. geurtjes) en schadelijke stoffen (o.a. fijnstof, virussen, bacteriën, vluchtige organische stoffen) zich ophopen. Er is een directe correlatie tussen de CO2 concentratie en de hoeveelheid ongewenste en schadelijke stoffen. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat het CO2-gehalte een goede indicator is voor de luchtverversing en luchtkwaliteit.

Als het buiten koud is gaat de verwarming aan en blijven de ramen gesloten. Als het buiten warm is gaat de airconditioning aan en blijven de ramen gesloten. Zodoende komt er géén verse lucht binnen en dat is ongewenst! Gebruik daarom een CO2 meter, zodat je bewust kunt ventileren: voldoende voor gezonde lucht en niet meer dan noodzakelijk om energiekosten te besparen!


Klik hieronder op een specifieke locatie voor uitgebreide informatie over de luchtkwaliteit en ventilatie:

locaties

Senseair co2 meters webshop CO2 meter webshop CO2 meter advies


De belangrijkste gevolgen van onvoldoende ventilatie:
co2 meter keurmerk

1: Concentratieproblemen, als gevolg van vermoeidheid en slaperigheid, leiden tot:

  • Verslechtering van de leerprestaties van leerlingen en studenten
  • Verminderde productiviteit (tot 15%) in een productie- en kantooromgeving

2: Gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, oog-, neus- en luchtwegproblemen, leiden tot:

  • Toename (tot 25%) van het ziekteverzuim
  • Verergering van allergieën
  • Astma (chronische luchtwegaandoening)
  • Gedragsproblemen bij dementie/alzheimer


Gezond binnenklimaat?

  • Stap 1 = Bewustwording van de luchtkwaliteit door de CO2 concentratie te meten; Meten = Weten!
  • Stap 2 = Gedragsverandering: Bewust ventileren = voldoende ventilatie, maar niet meer dan noodzakelijk!

Het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2 meter zal leiden tot bewustwording en gedragsverandering. Een CO2 meting stelt je in staat om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt.

Als er sprake is van natuurlijke ventilatie en er geventileerd wordt door middel van het openen van ramen, luchtroosters en deuren, is men zich veelal niet bewust van de luchtkwaliteit en weet men niet weet wanneer, hoeveel en hoelang geventileerd moet worden.

Indien er sprake is van mechanische ventilatie, is men zich veelal niet bewust van de kwaliteit van het binnenklimaat. In de praktijk blijken deze systemen slecht te functioneren, omdat ze niet goed zijn ingeregeld of omdat de filters niet tijdig vervangen worden.


Meten=Weten CO2 meter

Bespaar op uw energiekosten door bewust te ventileren:

In de winter moet de frisse buitenlucht opgewarmd worden en in de zomer moet de warme buitenlucht afgekoeld worden om de gewenste binnentemperatuur te krijgen. Kortom, als je meer ventileert dan noodzakelijk dan leidt dit tot energieverspilling!frisse lucht

Moet ik geen zuurstofmeter (O2) hebben om te meten of er voldoende zuurstof is? Het antwoord is nee. Mensen ademen zuurstof (O2) in en kooldioxide (CO2) uit. De CO2-concentratie in de lucht hangt samen met door het menselijk lichaam afgegeven verontreinigingen en ziektekiemen en is daarom een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Een hoge CO2 concentratie veroorzaakt klachten en niet zozeer de afname van de hoeveelheid zuurstof in de ruimte.

Door de aandacht te eenzijdig te richten op energiebesparing neemt de kans op een ongezond binnenmilieu toe. Als je beter isoleert, moet je meer bewust ventileren! Ook gebouwen met mechanische- of balansventilatie zouden een CO2 meter op moeten hangen om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem goed functioneert.
Koolmonoxide (CO) is niet hetzelfde als Kooldioxide (CO2)

Koolmonoxide wordt gevormd bij een onvolledige verbranding bij cv's, geisers, gas- en houtkachels. Koolmonoxide is een ‘sluipmoordenaar’, omdat je er niets van merkt als de concentratie oploopt, het is giftig, geurloos en kleurloos. Je wordt er slaperig van en bij een hoge concentratie is het dodelijk. De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen, in combinatie met onvoldoende ventilatie. Wij adviseren om een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen in de ruimte waar het verbrandingstoestel staat. Tijdens het verbrandingsproces wordt zuurstof verbruikt en CO2 gevormd, net zoals bij de mens gebeurt, die ademt zuurstof in en CO2 uit. Men heeft dus ook baat bij een CO2 meter, omdat daarmee de mate van luchtverversing gemonitord kan worden. Wat is het verschil tussen CO en CO2? Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

koolmonoxide


  'GEZONDE LUCHT' IS FRIS ÉN SCHOON!

Men spreekt over frisse lucht als er voldoende wordt geventileerd en het CO2-gehalte onder 1.000 ppm ligt. Schone lucht betekent dat de lucht vrij is van (schadelijke) deeltjes, zoals fijnstof, bacteriën, pollen, rook, etc. Frisse lucht is niet per definitie schoon, en schone lucht is niet per definitie fris! Mechanische ventilatiesystemen zorgen veelal voor een grotere afvoer van verontreinigde lucht - gepaard gaande met lagere CO2 concentraties - dan natuurlijke ventilatiesystemen, terwijl ze anderzijds - bij gebrekkig onderhoud - de binnenlucht kunnen verontreinigen met schadelijke stoffen uit vervuilde filters of ventilatietoevoerkanalen. Ook ventilatie met vervuilde buitenlucht, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en is het verstandig om naast de CO2 concentratie ook de concentratie fijnstof te monitoren.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.

Sinds juli 2011 zijn wij exclusief distributeur van het Amerikaanse bedrijf Dylos Corporation voor de Benelux en richten wij ons op de verkoop van hun hoogwaardige en enigszins betaalbare fijnstofmeters via onze website: www.fijnstofmeter.com.

Dylos fijnstofmeter

Bezoek ook de website: www.gezondebinnenlucht.nl

co2 meetapparatuur
kinderopvang Scholen Kantoren Woningen